LIKAS AT YAMAN NG PILIPINASmayon.jpegpagsanjan.jpegmc.falls.jpegtaal.jpegrice_terrace.jpeg
LIKAS NA YAMAN NG PILIPINAS

Mabuhay!


Ang Pilipinas ay ibinubuo ng ibat-ibang yamang pisikal—tulad ng yamang lupa at tubig. Sa ano kayang paraan maiuugnay ang mga kayamanang nabanggit sa mga mamamayan?

Sa aralin na ito, mapapag-aralan ninyo ang ibat-ibang uri ng anyo ng mga yamang lupa at yamang tubig . Mapapag-aralan din ang kahalagan ng mga ito sa pamumuhay ng mga mamamayan. Sa gawing ibaba ay may mga nakatala o nakalista na mga sanggunian (webpages) para sa inyong reference. Basahin ang mga artikulo ng maigi para sa inyong group activity.

Sa grupo na binubuo ng tatlo, basahin ang bawat website na nakalista. Pumili ng tatlong pangunahing yamang pisikal batay sa nabasa. Upang maisagawa ito basahin ng mabuti ang mga nakalistang website. Maari ring gumawa ng notes para mapadali ang inyong pagtalakay at pagsagot sa malaking tanong.

Mga Tanong

  1. Anu-ano ang uri ng anyong lupa at anyong tubig?
  2. Anu-ano ang pisikal na anyo ng Pilipinas?
  3. Anu-ano ang iba’t-ibang pangunahing hanapbuhay sa Pilipinas batay sa yamang anyo?
  4. Anong mga kahalagahan na makukuha ng tao sa yaman ng paligid?
  5. Ano ang mga tungkulin ng mamamayan sa yaman na nasa paligid?


Mga Sanggunian

· http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/modules_in_Tagalog/heograpiya.htm
· http://tl.wikipedia.org/wiki/Anyong_lupa
· http://tl.wikipedia.org/wiki/Anyong_tubigAng Malaking Tanong


Talakaying mabuti ang mga napili at pumili ng isa (no repetition of topic from other group). Sa inyong grupo, gumawa ng collage para sa report tungkol sa inyong napili. Gumawa ng collage base sa kung papaano ninyo mailalarawan ang hinaharap, kung ang yaman tubig o dagat ay mapag-iingatan at mapagpapahalagahan ng mamamayan. Ilakip sa inyong report ang uri ng mga mamamayan at klase ng kanilang pangunahing pangkabuhayan. Ang bawat myembro ay gagawa ng ibat’-ibang tungkulin:

  • Ang unang myembro ay gagawa ng sulatin tungkol pisikal na yaman na pinili;
  • ang pangalawa ay gagawa ng deskripsyon tungkol sa mga mamamayan na namumuhay dito at ang kanilang pangunahing hanapbuhay;
  • ang pangatlo ay maghahanap ng mga larawan na may deskripsyon na may kinalaman sa pisikal na anyong pinili; at
  • ang buong grupo ay gagawa ng deskripsyon tungkol sa yaman na makukuha ng tao at tungkulin ng mga tao sa pangangala ng yaman.

Sa pagprepresenta ng inyong report, ang bawat myembro ng grupo magsuot ng damit na naaayon sa inyong report, upang mailarawan na rin ang nasa report.

*Ipresent ang inyong report pagkatapos ng isang lingo.